Заказ такси онлайн
Поездка по Тарифу. Введите адрес места посадки, а так же адрес места назначения, чтобы узнать стоимость поездки.
Оформляя заказ, Вы полностью принимаете Правила.
Правила
Sootitades takso tellimuse läbi "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtu ameti mistahes ülalnimetatud viisidest, on tellijat informeeritud järgmistest reeglitest, tingimustest ja selgitavatest märkustest ning tellija nõustub nendega. Takso tellimuste vastuvõtuamet "SmileTaxi" osutab tellijale tasuta dispetšerteenuseid, olemata seejuures lastikoostaja, vedaja, ekspediitor või muu tsiviilõigussuhetes osaleja, vaid dispetšer, kes edastab tellimuse ja nimetab taksoteenuse soovitatud hinna, mis kujuneb vedajate (lastikoostajate) poolt kehtestatud tariifide alusel taksoteenuseid osutavate vedude teostamise hetkel.   
1. «SmileTaxi» — tellimuste vastuvõtmise amet, kelle ülesanneteks on:  
1.1. füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt takso tellimuste vastuvõtmine, töötlemine ja edastamine vedajatele (prahtijatele);  
1.2. sõidu hinna arvutamine vedajate (prahtijate) tariifide alusel;   
1.3. tellijate informeerimine tellimuse hetkeolukorrast telefoni, massmeedia vähendusel või internet-saidi kaudu.  
2. Veolepingu (prahtimise avaliku lepingu) sõlmib tellija vahetult vedajaga (prahtijaga) suulises vormis taksosse istumise hetkel ning on kahepoolne. Kohustus pakkuda Tellijale (sõitjale, prahtijale) kohase kvaliteediga, kõikidele tehnilistele normidele ja reeglitele vastav transpordivahend veoks ettenähtud kohta mõistliku aja jooksul on vedajale (prahtijale), mitte aga "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmise ametile pandud kohustus. Info transpordivahendi saabumisest selle etteandmise kohta, asukohast, registreerimismärgist, takso margist ja kere värvist teatab Tellijale vedaja (prahtija) läbi "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmise ameti.   
3. Sõitjate ja pagasi veoreeglid taksos on kehtestatud vedajate (prahtijate) poolt, kellele "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmise amet pakub saadud taksotellimusi.   
3.1. Sõitjate ja pagasi vedu taksos teostavad vedajad (prahtijad) vastavalt veo teostamise ajal Eestis kehtivale seadusandlusele. 
3.2. Taksos on keelatud vedada veoseid, millede summaarne mass või maht ületab teid teenindava transpordivahendi pakiruumi valmistajatehase poolt kehtestatud laadimise normatiivi. Salongis on lubatud vedada esemeid, mis mahuvad vabalt läbi ukseavade, ei määri ja ei riku istmeid, ei seda juhil sõidukit juhtida ja kasutada tagavaate peeglid.   
3.3. Taksos on keelatud vedada järsult lõhnavaid ja ohtlikke (kergesti süttivaid, plahvatusohtlikke, toksilisi, korrosioonaineid jm.) aineid, ümbriseta ja pakendita külm- ja tulirelvi, asju (esemeid), mis määrivad transpordivahendit või sõitjate riideid.   
3.4. Taksos on lubatud vedada erinevat liiki loomi tingimusel, et veetavad loomad ei ohusta juhi elu ja tervist. Koerte vedu toimub suukorvides, jalutusrihmaga ja asemega. Väikeloomade (kassidest mitte suuremad) ja lindude vedu teostatakse suletud puurides (korvides, kastides, konteinerites jne.), kui see ei sega juhil juhtida transpordivahendit või kasutada tagavaate peegleid. Loomade veo eest võetakse lisatasu vedaja juures kehtiva tariifi alusel (väljaarvatud väiksed tõukoerad, kes on sõitja süles). Mistahes loomade veo korral peab tellija sellest teatama "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmise ametile. Vastasel juhul on vedajal (prahtijal) õigus veost keelduda.   
3.5. Laste vedu taksos teostavad vedajad (prahtijad) vastavalt veo teostamise ajal Eestis kehtivale seadusandlusele. Lapse (laste) veo korral peab tellija teatama "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmise ametile veetavate laste arvu ja iga lapse vanuse. Vastasel juhul on vedajal (prahtijal) õigus veost keelduda.   
3.6. Sõidu hinda võib vedaja muuta järgmistel juhtudel:   
— kui takso ootab tellijat üle 5 minuti hetkest, kui "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmise amet teatas takso etteandmisest konkreetsele aadressile. Takso saabumisest teatab "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmis amet tellijale telefoni, massmeedia vahendusel või teavitamisega internet-saidi kaudu.   
— kui takso ootab tellijat rohkem ajast, mille tellija märkis tellimuse teostamisel "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmise ametis tingimusel, et tellimus laekus vähemalt 60 minutit enne takso etteandmist konkreetsele aadressile. Takso saabumisest teatab "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmis amet tellijale telefoni, massmeedia vahendusel või teavitamisega internet-saidi kaudu. 
— kui tellija muudab marsruuti või teeb marsruudil peatuse, "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmise amet arvestab sõiduhinna ümber vedaja (prahtija) tariifide alusel tingimusel, et vedu toimub vedaja arvates lühimal või optimaalsemal marsruudil.    
— kui sõitjate poolt veetavate asjade summaarne maht või mass ületab Teid teenindava sõiduauto pagasiruumi mahtu, võetakse lisatasu vedaja poolt kehtiva tariifi alusel.   
4. "SmileTaxi" tellimuste vastuvõtmise amet ei kanna tellija ees materiaalset või muud vastutust vedaja (prahtija) tegevuse või tegevusetuse eest, isegi juhul, kui vedaja takso ei saabunud tellimuskohale või saabus tellimuskohale tellija poolt soovitud ajast hiljem või oli tellija vedu tingitud asjaoludest, mis võisid tingida või tingisid tellijale materiaalse või muu kahju.